Regulamin

Strona główna   /   Usługi  /   Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CENTRUM BODYSENSE

 

Definicje

BodySense – spółka CMM Sports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-219), ul. Koło Strzelnicy 12, NIP 677-240-62-83, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000629626.

Klient – osoba, która korzysta z usług BodySense, zgodnie z wybraną opcją.

Ośrodek – centrum BodySense w Krakowie, przy ul. Koło Strzelnicy 12.

Specjalista – osoba zatrudniona lub w inny sposób związana z BodySense prowadząca postępowanie z Klientem na terenie Ośrodka lub świadcząca inne Usługi w imieniu BodySense, która pomaga Klientowi lub jest obecna przy korzystaniu z Ośrodka.

Usługa – określa świadczenia oferowane przez BodySense, wskazane w potwierdzeniu zakupu, które zostały wybrane przez Klienta.

Pakiet – zakres Usług, których świadczenie uzgodniono między Klientem i BodySense.

strona internetowa – strona BodySense prowadzona pod adresem www.bodysense.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin, w przypadku zmian Regulaminu, nowe warunki obowiązują od zawarcia następnej Umowy.

Umowa – oświadczenie Klienta o korzystaniu z Usług BodySense, Umowa może zostać zawarta również poprzez uregulowanie wynagrodzenia na rzecz BodySense (np. wykupienie Pakietu), przy czym w każdym przypadku wejścia na teren Ośrodka Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, Regulamin jest elementem Umowy.

 

Przedmiot Usług

Przedmiotem świadczeń BodySense są wybrane przez Klienta Usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez BodySense, których szczegółowy wykaz znajduje się w potwierdzeniu zakupu.

BodySense przedstawia pełną ofertę w placówce przy ul. Koło Strzelnicy 12 w Krakowie, oraz za pośrednictwem strony internetowej.

BodySense nie gwarantuje osiągnięcia określonych rezultatów.

Klient oświadcza, że wie, iż osiągnięcie jakichkolwiek celów treningowych lub dietetycznych jest procesem złożonym, w znacznej mierze zależnym od indywidualnych uwarunkowań.

Korzystanie z pomieszczeń oraz sprzętów BodySense jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu i pod nadzorem Specjalisty. BodySense nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe z winy Klienta, w wyniku niewłaściwego korzystania przez Klienta ze sprzętów i urządzeń oraz nieprzestrzegania Regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

Klienci poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Usług BodySense za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna. Korzystanie z Usług przez osoby poniżej 15 roku życie jest niedopuszczalne.

Specjalista upoważniony jest nakazać opuszczenie Ośrodka Klientowi łamiącemu postanowienia Regulaminu, nieprzestrzegającemu zasad bezpieczeństwa, zachowującemu się w sposób agresywny, wulgarny, znajdującemu się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nawet w przypadku, gdy Usługa została przez Klienta opłacona i niewykorzystana.

Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. W pomieszczeniach sanitarnych Klient zobowiązany jest używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom (np. klapki).

Klienci przed skorzystaniem z Usług BodySense powinny skonsultować się z lekarzem.

 

Zobowiązania Klienta

Przystąpienie do skorzystania z Usługi jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potwierdzonym przez lekarza braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych i podjęcia aktywności fizycznej lub innej z Usług oferowanych przez BodySense.

Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne nie może korzystać z Usług. Klient ma obowiązek poinformować personel BodySense, w szczególności Specjalistę, o wszelkich przeciwwskazaniach do korzystania z danego rodzaju Usług.

Klient zobowiązuje się do poinformowania o wszelkich występujących już po rozpoczęciu współpracy zmianach stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w treningach personalnych, dobór ćwiczeń itp. lub wykonanie innych Usług. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi BodySense nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania zdrowotne.

Klient zobowiązuje się do punktualnej obecności na zajęciach, w przypadku spóźnienia Specjalista nie jest zobowiązany do wydłużenia czasu przewidzianego na daną Usługę.

Klient zobowiązuje się do stosownego przygotowania do świadczonej Usługi – w szczególności do zapewnienia sobie odpowiedniego stroju, w tym obuwia odpowiedniego do wykonywanych ćwiczeń, posiadania ręcznika, wody itp. W przypadku braku odpowiedniego stroju Specjalista upoważniony jest odmówić wykonania Usługi z winy Klienta.

BodySense może użyczyć Klientowi szafkę na rzeczy osobiste Klienta. Klient może skorzystać z zamknięcia udostępnionego przez BodySense.

Klient przyjmuje do wiadomości, że rzeczy wartościowe powinny być odpowiednio zabezpieczone. BodySense za odrębną opłatą udostępnia sejf w Ośrodku.

Klient zobowiązany jest do zachowania porządku w szatni, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń BodySense.

 

Miejsce i czas

Wszelkie Usługi BodySense świadczy na terenie Ośrodka; w razie indywidulanych uzgodnień z Klientem możliwa jest zmiana lokalizacji, w tym realizacja Usług w miejscu zamieszkania Klienta.

Strony postanawiają, że wizyty będą odbywać się z częstotliwością wskazaną w potwierdzeniu zakupu, natomiast szczegółowy termin wizyty będzie ustalany w porozumieniu z Klientem zgodnie z Pakietem, z uwzględnieniem okresu ważności Pakietu i zasad zmiany terminu zaplanowanej Usługi.

Ilość wejść na teren Ośrodka oraz ilość i rodzaj świadczonych Usług uzależniona jest od wybranego przez Klienta Pakietu.

W razie niewykorzystania w zakreślonym terminie Usług zgodnie z Pakietem Strony uznają, że BodySense upoważniona jest zatrzymać uregulowane wynagrodzenie na poczet kosztów utrzymania gotowości do świadczenia Usług.

BodySense na uzasadniony wniosek Klienta może dopuścić, w szczególnych przypadkach, zwłaszcza, jeśli Pakiet nie został wykorzystany z przyczyn niezależnych od Klienta, wykonanie Usług w innym terminie.

 

Opłaty

Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności z góry, w zależności od wybranego Pakietu. Wysokość należności została określona w potwierdzeniu zakupu usług.

Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w placówce BodySense.

 

Czas trwania

Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynikający z wybranego przez Klienta Pakietu, chyba, że okres świadczenia Usług zostanie przedłużony za zgodą BodySense.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest BodySense, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.

Klientowi oraz przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

W zależności od zgody Klienta jego dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Postanowienia końcowe

Korespondencja między Stronami winna być kierowana na adresy podane na wstępie lub na adres poczty elektronicznej, przy czym adres BodySense wskazany jest na stronie internetowej, a Klient wskaże swój adres przy zawarciu Umowy.

Każda ze Stron jest zobowiązana do zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji, w przeciwnym razie doręczenia dokonane pod wskazany adres uznaje się za skuteczne.

Potwierdzenie zakupu stanowi integralną część Umowy.

Wszelkie spory związane z realizacją Umowy Strony w pierwszej kolejności spróbują rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia właściwy będzie sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 

Umów się na bezpłatną konsultację oraz bezpłatny trening
Obejrzysz nasze wnętrza i wyposażenie
Dokonamy pomiarów wagi i składu ciała, w tym tkanki tłuszczowej oraz tempa przemiany materii
Przeprowadzimy wywiad żywieniowy i sprawnościowy oraz próbny trening
Wspólnie określimy cel i sposób jego realizacji
Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami, dokonasz wyboru usług i ustalimy harmonogram
Pierwsza wizyta jest zawsze darmowa i do niczego Cię nie zobowiązuje. Zrób pierwszy krok i zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy, oddzwonimy do Ciebie.

+48 12 421 0505 lub +48 505 834 664

Napisz do nas i zacznij swoją przemianę